Skip to the content

NOTICE OF VACANCIES IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR

CYNGOR CYMUNED PENTYWYN

 

PENDINE COMMUNITY COUNCIL

 

HYSBYSIAD AM SEDDAU GWAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

 

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod TRI sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Cymuned a enwir uchod.                                            .

 

Cynhelir etholiad i lanw’r seddau a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin,Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

 

 

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y seddau gwag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

 

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na Dydd Gwener, 20fed Awst, 2021.  Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

 

 

 

DYDDIEDIG 2il Awst, 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE OF VACANCIES IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR

 

 

NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that THREE vacancies exist in the office of Councillor for the above mentioned Community Council.

 

An election will be held to fill the said vacancies if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Community Council to Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.

 

If no election is requested as aforesaid, the vacancies will be filled by the Community Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules 2006.

 

A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but no later than Friday 20th August, 2021.  If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.

 

 

 

 

DATED 2nd August, 2021.                                                                                            

 

Arwyddwyd ……………………………………………………….. Signed

(Clerc y Cyngor) (Clerk of Council)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

About the author

Pendine Community Council

Pendine Community Council

Get in Touch

Ask Pendine Community Council a question.

Footer Wave