Vacancy for a new Clerk

Posted on by on August 23rd, 2020 | 0 Comments »

The current clerk, Chris Delaney, is retiring at the end of September and the council are advertising for a replacement clerk. The advert is below and interested persons should contact the clerk by e mail for further information.

Pendine Community Council

TOWN CLERK/RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER
(Part-Time 32.6 hours per month inclusive of leave)

There will be additional monthly hours, by arrangement, to deal with current projects

SALARY

Local Government range SP 6 to 11: £9.96 to £11.00 per hour

(Pay award pending)

Working from home, applicants must be self-motivated, able to demonstrate that they have experience of administrative management; experience or an ability to understand local government law and procedure; experience of line management of staff; financial management knowledge, competent IT skills and a willingness to pursue ongoing training opportunities. The main language of the community is English, but the ability to work through the medium of Welsh is desirable.

Hours of work: As appropriate through the month.

For further details of the post and the full job description, please e-mail the current clerk Chris Delaney, lin.chris@btinternet.com  

CLOSING DATE: Midnight on 28th August 2020

INTERVIEWS WILL BE HELD W/C 31st August 2020

Commencement 28th September 2020 to facilitate handover from current clerk

Cyngor Cymuned Pentywyn

CLERC Y DREF/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL
(Rhan-amser 32.6 awr y mis gan gynnwys gwyliau)

Bydd oriau ychwanegol bob mis, drwy drefniant, i ymdrin â phrosiectau cyfredol

CYFLOG

Graddfa Llywodraeth Leol SP 6 i 11: £9.96 i £11.00 yr awr

(Codiad cyflog yn yr arfaeth)

Drwy weithio gartref rhaid i ymgeiswyr fod yn hunan-ysgogol, yn gallu dangos bod ganddynt brofiad o reoli gweinyddol; profiad neu’r gallu i ddeall cyfraith a gweithdrefnau llywodraeth leol; profiad o fod yn rheolwr llinell staff; gwybodaeth o reolaeth ariannol, sgiliau TG cymwys a pharodrwydd i ddilyn cyfleoedd hyfforddiant parhaus. Prif iaith y cyngor cymuned yw Saesneg, ond mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.  

Oriau gwaith: Fel sy’n briodol drwy’r mis.

Am ragor o wybodaeth am y swydd a’r disgrifiad swydd llawn, a fyddech gystal ag anfon e-bost at y clerc presennol Chris Delaney, lin.chris@btinternet.com  

DYDDIAD CAU: Hanner nos yr 28ain o Awst 2020

CYNHELIR Y CYFWELIADAU YN YSTOD YR WYTHNOS O’R 31ain Awst 2020

Y swydd i gychwyn o’r 28ain o Fedi 2020 i hwyluso’r trosglwyddo o’r clerc presennol

« Vacancy on Council